بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد

 نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

 ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم صوتکی سازد

 گلویم صوتکی باشد

 به دست کودکی گستاخ و بازی گوش و او یک ریز و پی در پی

 دم گرم دهاش را درونم سخت بفشارد

 تا بشکند درمن سکوت مرگ بارم را.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۳
بق بقو

1-آب هرچه عمیق تر،آرامتر.

2-آب یکجابماندمیگندد.

3-آتشی که برای دیگران روشن می کنی،اول خودت می سوزی.

4-آدم ازسنگ سخت تروازگل نازک تراست.

5-آدمی تاکوچکی نکند،به بزرگی نمیرسد.

6-آزموده راآزمودن،خطاست.

7-آنان که شده اندخواسته اند،اگرنشده اید،نخواسته اید،پس بخواهیدتابشوید.

8-آیامیدانی زندگی خوب بدون هیچ پیچ وخم وفرازونشیب خسته کننده است.

9-اتلاف وقت گرانبهاترین خرج هاست.

10-اخلاص وصداقت راازدستنده،چون دست همه سیاستمداران رامیبندد.

11-ازاسب افتاده ام،ازاصل که نیفتاده ام.

12-ازاشتباهات دیگران بیاموزیدزندگی آنقدرطولانی نیست که همه ی آنهاراخودتان تجربه کنید.

13-ازقطره پرسیدن آرزوی توچیست؟گفت به جویبارپیوستن.ازجویبارپرسیدند،گفت به رودپیوستن. ازرودپرسیدند،گفت به دریاریختن وازدریاپرسیدند،گفت قطره شبنمی شدند.

14-ازمن شدن رهاشویدوفقط به ماشدن فکرکنید.

15-اگراشتباهی مرتکب شویم وبه هزاردلیل اشتباه خودراتوجیه کنیم،درواقع هزاراشتباه انجام داده ایم.

16-اگرسنگی دربرکهای بیندازم،امواج آن مستقیمابه سوی خودم بازمیگردد.

17-اگرگوش مامهیای شنیدن انتقاد دوستان نباشد،یقیناصورت ماپذیرای سیلی دشمنان خواهدبود.

18-اگرمیخواهیددرهرکاریپیروزمندباشید،بایداین طرز فکر راکه شکست خوردن بازنده بودن است ازسربدرآورید.

19-انسان صدسال هم زندگی نمیکند،اماغصه هزارسال رومیخوره.

20-ای کاش دوستانم ماننددشمنانم یک رنگ وثابت قدم بودن.

21-اینکه چقدرزمان داری مهم نیست.چگونه میگذران یمهم است.

22-بادشمنان نیزبایدمشورت کرد. تابه میزان دشمنی اوپی برد.

23-بازنده هادرهرجوابی مشکلی می بینند،ولی برنده هادرهرمشکلی جواب رامی بینندسعی کنیدمثل برنده هافکرکنید.

24-بزرگی دراحترام داشتن نیست،بلکه درشایستگی احترام است.

25-برگ درانتهای زوال می افتدومیوه درانتهای کمال،پس ببین برگی یامیوه.

26-بترس ازکسی که ازتومی ترسدوبترس ازکسی که ازخدانمی ترسد.

27-بدانیدکه سیلاب ازکوچکترین شکاف نفوزمی کند،وخانه ای راویران می سازد.

28-برای انسانهای بزرگ بن بست وجودنداردزیرابراین باورندکه یاراهی خوام ساخت یاراهی خواهم یافت.

29-باران نباش تاباالتماس به پنجره بکوبی تانگاهت کنند.ابرباش که التماس نگاهت کنندتابباری.

30-به عوض این که به تاریکی لعنت بفرستیدیک شمع روشن کنید. 

31-بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یک سکو ساکت بشینی وچیزی نگی ووقتی ازش دورمیشی حس می کنی بهترین گفتگوی عمرتوداشتی .

32-بی اختیارآمده ایم وبی اختیارخواهیم رفت،اماچه کردیم،چه بردیم جزخاطرات روزهایی که بی اختیارگذشت.

33-بیائیدنام اشتباه خودراتجربه نگذاریم.

34-بیراه های که رفتی به گذشته بسپاروگذشته رابه باد،راه زندگی برای هیچ کس روبه گذشته نبوده است.زندگی روبه فرداست که ادامه داردنه دیروز.

35-به یاد داشته باشیم که جلوی وزیدن باد رانمی توان گرفت،اما می توان درمقابل بادآسیاب بادی ساخت.

36-به هرکجاکه روی آسمان همین رنگ است.

37-یادم باشه که یادت بدم که یاد بگیری که یادت نره که یات همیشه در یادمه!


38-همش دارم کر میکنم که تو به چی فکر میکنی منم به اون فکر بکنم اصلا چرا فکر بکنیم بیا دیگه فکر نکنیم حالا به چی فکر بکنیم!


39-من از دنیا چه فهمیدم نفهمیدم چه فهمیدم همان اندازه فهمیدم که فهمیدم نفهمیدم!


40-دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟

_دوست دارم با دوست تو که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست بشم!

 

41-دستم را به دستش دادم دستم بوی دست او گرفت من به قربان همان دستی که دستش داد دست من بوی دست او گرفت.

42-پس ازافرینش ادم خدا به او گفت....

نازنینم ادم!باتورازی دارم!اندکی پیشتر آی

آدم آرام ونجیب.امد پیش زیرچشمی به خدامی نگریست!

محولبخند غم الود خدا.دلش انگار گریست.نازنینم آدم!یادمن باش که بس تنهایم!

بغض آدم ترکید.گونه هایش لرزید.به خدا گفت...من به اندازه ی گلها ی بهشت...نه.به اندازه ی عرش...نه.

به اندازه ی تنهاییت.ای هستی من...دوستدارت هستم!

ادم کوله اش رابرداشت.خسته وسخت قدم برمیداشت....راهی ظلمت پرشور زمین زیر لب های خدا باز شنید...

نازنینم آدم!نه به اندازه ی تنهایی من.نه به اندازه ی گلهای بهشت.که به اندازه ی یک دانه گندم.توفقط یادم باش!

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۵۳
بق بقو

پایگاه خبری انتخاب: یک سانحه هوایی دیگر، نزدیک بود فاجعه ای دیگر را به وجود آورد.

پرواز امروز ساعت 7 صبح تهران - بمبئی ، به دلیل بروز سانحه به تهران بازگشت!

این هواپیمای متعلق به ایران ایر که تا مرز افغانستان نیز پرواز کرده بود ،  به دلیل آنچه «بوی شدید سوختگی» خوانده شده، به فرودگاه امام خمینی بازگشته است.

یک شاهد عینی در این مورد گفت که دود تمام کابین را فرا گرفته بود و حتی تعداد زیادی از مسافران، غش کردند.

وی افزود: پس از این سانحه، خلبان تصمیم گرفت به تهران بازگردد تا این سفر پراسترس، هر چه زودتر و با سانحه کمتر، پایان یابد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۳۳
بق بقو

مردی به استخدام یک شرکت چند ملیتی در آمد.در اولین روز کار خود،باکافه تریا تماس گرت و فریاد زد یک فنجان قهوه بیاورید.

صدایی از آن طرف پاسخ داد شماره داخلی را اشتباه گرفته ای ،می دانی تو باکی داری حرف می زنی؟

کارمند تازه وارد گفت:نه

صدایی آن طرف گفت:من مدیر اجرایی شرکت هستم احمق

مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت:و تو میدانی با کی حرف می زنی بیچاره؟

مدیر اجرایی گفت:نه

کارمند تازه وارد گفت خوبه و سریع گوشی رو گذاشت!

نتیجه:   

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشد!

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۴۶
بق بقو

اولین تصاویر منتشر شده از سقوط هواپیمای سقوط کرده در تهران


اولین تصاویر منتشر شده از سقوط هواپیمای سقوط کرده در تهران۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۰۴
بق بقو

اخیرا ناسا گزارشی پیرامون گرمایش جهانی و نیز خشکسالی در سطح جهان منتشر کرده است.از آنجائیکه مطابق این گزارش کشور ما هم وارد یک دوره خسکسالی خواهد شد بر آن دیدیم که این گزارش بی کم و کاست و نیز اظهار نظر دو نفر از کارشناسان کشور که دارای پست های تحقیقاتی نیز می باشند در این صفحه منتشر کنیم:

الف ) گزارش ناسا
 پارسینه :  به‌تازگی گزارشی از طرف ناسا درباره شرایط جوی زمین در 30سال آینده منتشر شده که باعث نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه شده است.

در این گزارش آمده است که به دلیل شرایط لایه اوزن و همچنین انحراف زمین به میزان یک‌میلیونم‌درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید 45 کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می‌شوند؛ اما نکته قابل‌توجه در این گزارش رتبه چهارم ایران در فهرست 45 کشور در معرض خطر است.

 به گزارش سایت ناسا ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بیشتر در معرض خطر قرار دارند. گزارشی درباره آغاز یک دوره 30 سال خشکسالی در اردیبهشت امسال منتشر شده بود که گزارش جدید، نکات حیرت‌آور جدیدی در معرض توجه کارشناسان محیط‌زیست قرار داد. در ادامه این گزارش بر ادامه گسترش بیابان‌ها در کشورهای خشک تاکید شده است.

 حدود 80درصد از مساحت کشور ایران زیر پوشش بیابان است و همین موضوع باعث نگرانی بیشتر درباره گزارش جدید ناسا می‌شود. در این گزارش تاکید شده است: در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2045 تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه 60‌درصد افزایش یابد، اما طبق مطالعات انجام‌شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال 2050 حتی به رقمی 10‌درصد کمتر از میزان کنونی خواهد رسید.

 در این گزارش که قرار است روز جمعه در نشریه «تحقیقات منابع آب» سازمان ژئوفیزیک آمریکا منتشر شود، دلیل کاهش محسوس منابع آب خاورمیانه به‌ویژه کاهش منابع آب شیرین دو رودخانه مهم دجله و فرات، سوءمدیریت، افزایش تقاضا برای استفاده از منابع زیرزمینی آب و نیز خشکسالی کم سابقه سال 2007 در خاورمیانه عنوان شده است.

 براساس این گزارش در فاصله سال‌های 2003 تا 2010 مجموع آب شیرین ذخیره شده دو رودخانه دجله و فرات بیش از 114 کیلومتر مکعب کاهش داشته است که این رقم کاهش پس از هندوستان دومین کاهش بزرگ منابع آب شیرین در جهان محسوب می‌شود. در این گزارش آمده علت 60‌درصد از دست‌دادن این منابع آب شیرین دو رودخانه دجله و فرات حفر بیش از هزار چاه عمیق در عراق بوده است و 20‌درصد علت آن نیز خشکسالی سال 2007 در منطقه خاورمیانه و کاهش نزولات آسمانی (برف) و خشک‌شدن خاک بوده است؛ اما این داستان شامل ایران هم می‌شود. ایران در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت در حفظ منابع آبی خود و همچنین زیرساخت‌های هدایت منابع آبی زیرزمینی نتوانسته فکری به حال خشکسالی پیش‌بینی شده انجام ندهد. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب) پیش‌بینی غیر علمی ناسا در مورد خشکسالی ایران از دید معاون توسعه و پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور

معاون توسعه و پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با غیرعلمی خواندن پیش‌بینی جدید ناسا مبنی بر وقوع خشکی ۳۰ ساله در ایران گفت: نظام طبیعت به صورت مداوم خود را کنترل می‌کند و اگر قرار بود اقلیم کره زمین با کارهای انسان تغییر کند زندگی بشر سالها پیش تمام می‌شد.

به گزارش افکارنیوز، محمد تقی زمانیان افزود: بر اساس این گفته‌ها، اقلیم جهان تغییر پیدا کرده و علاوه بر افزایش دمای کره زمین، میزان بارندگی نیز در مناطق مختلف نوسان پیدا کرده است که البته ممکن است بر اساس این داده‌ها،‌ مواردی نیز مشاهده شود اما به طور کلی نمی‌توان قطعیت آن را ثابت کرد.

وی ادامه داد: در برخی پیش‌بینی‌ها اظهار می‌شود دمای زمین حداکثر تا یکی دو دهه دیگر هفت درجه گرمتر می‌شود اما در گذشته نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که به وقوع نپیوسته‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ میلادی گفته می‌شد که تا سال ۲۰۰۰ میلادی آب دریاها دو متر و تا سال ۲۰۱۰ میلادی، پنج متر بالا می‌آید در صورتی که این اتفاق نیفتاد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقلیم جهان از نظام خود تخلف نمی‌کند،‌ افزود: به عنوان مثال بیشتر گرمای خورشید به منطقه حاره می‌رسد و اگر قرار بود این گرما به مرزهای بالاتر انتشار پیدا نکند زندگی تنها در محدوده باریکی از کره زمین ممکن بود.

زمانیان تصریح کرد: باید به مسائلی که از سوی جامعه جهانی مطرح می‌شود با دید انتقادی نگاه کنیم؛ چرا که بسیاری از این سازمان‌ها تحت تاثیر دولت‌های بزرگ بوده و برای پیاده‌سازی خط مشی آنها تلاش می‌کنند. کما اینکه در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده‌ایم و اکنون نیز نباید به صورت احساسی، این نظریه پردازی‌ها را بپذیریم.

معاون توسعه و پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: هر روز مطالب بسیاری در روزنامه‌ها، مجلات، سایت‌ها و فیلم‌هایی که ساخته می‌شود در مورد گرم شدن کره زمین مشاهده می‌کنیم که تکیه به این اطلاعات و تایید آن‌ها بدون نقطه نظرهای علمی ممکن نیست.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته باید همیشه توجه داشته باشیم که توسعه کشور را متناسب با اقلیم پیش ببریم و کشاورزی، صنعت و ... نیز بر اساس پتانسیل موجود حرکت کند تا در آینده دچار مشکلاتی از جمله کمبود آب نشویم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ج)هشدار درباره وضعیت آب و هوا /خشکسالی در ایران وارد مرحله سوم شد

سرپرست گروه پژوهشی تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم شناسی از مدل سازی تغییر اقلیم کشور خبر داد و گفت: بر اساس داده‌های به دست آمده از این مطالعات دمای هوای کشور، تا ۹۰ سال آینده میزان بارش کاهش و میزان دما افزایش می‌‌یابد ضمن آنکه سفره‌های آب زیر زمینی نیز از بین می‌روند.

  به گزارش پایگاه خبری آفتاب ری به نقل ازمهر گرم‌شدن زمین یا گرمایش زمین پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها شده‌است به گونه‌ای که برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰ مورد از گرم‌ترین سال‌های جهان تنها از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده‌است که این میزان در ۱۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است.

از سال ۱۸۸۰ اندازه‌گیری دمای هوای کره زمین آغاز شده ‌است و تاکنون نیز ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۱۴ زمین شاهد رکورد بی‌سابقه “گرم‌شدن” باشد. این محققان همچنین اعلام کردند که گرم‌ شدن کره زمین در سال ۲۱۰۰ باعث خشکسالی شدید، گرمای سوزان و توفان‌های وحشتناک خواهد شد.

یافته‌های محققان ایرانی در این زمینه نیز موید این مطلب است. این محققان معتقدند که با افزایش دما میزان بارش به ویژه برف کاسته می‌شود که این امر منجر به خشکسالی و از بین رفتن سفره‌های آب زیر زمینی می‌شوند.

**مدل سازی برای بررسی تغییرات اقلیمی کشور

ایمان بابائیان- سرپرست گروه پژوهشی تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دما در سطح کره زمین، افزود: تغییر اقلیم در سطح کره زمین در حال رخ دادن است که این امر موجب بروز ناهنجاری‌هایی در میزان بارش بر روی کره زمین می‌شود.

سرپرست گروه پژوهشی تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم شناسی با اشاره به دلایل تغییر اقلیم اظهار داشت: مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهد که در عرض‌های میانی که کشور ما نیز در این عرض واقع شده است در دهه های آینده با کاهش بارش مواجه هستیم.

وی با اشاره به مطالعات این مرکز در زمینه تغییرات اقلیمی در کشور، یادآور شد: در این راستا با استفاده از مدل‌های مختلف تغییر اقلیم اقدام به مدل سازی تغییرات اقلیم کشور تا ۹۰ سال دیگر (۲۱۰۰) کردیم.

بابائیان با بیان اینکه بخشی از این مطالعات پیش بینی تغییرات کمی متغیرهای هواشناسی است، ادامه داد: ما با استفاده از این مدل سازی‌های اقلیمی می توانیم تا سال ۲۱۰۰ میانگین دمای کشور، بارش، رواناب، میزان بارش برف و سایر متغیرها را پیش بینی کنیم.

وی تعیین شاخص‌هایی برای بخش‌های کشاورزی، آب، بهداشت و محیط زیست را از دیگر کاربردهای داده‌های به دست آمده از این مطالعات دانست و یادآور شد: بخشی از این مطالعات در زمینه پیش بینی رواناب‌ها، میزان آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی و در حوزه بهداشت نیز در زمینه طغیان برخی از بیماری‌های گیاهی و انسانی مانند مالاریا که ارتباط مستقیمی با میزان رطوبت و دما و بیماری‌های تنفسی ارتباطی با میزان گرد و غبار دارد، است.

**برخی از نتایج به دست آمده از مدل سازی‌ها

این محقق با اشاره به برخی از داده‌های به دست آمده از این تحقیقات خاطر نشان کرد: داده‌هایی که از این مطالعات به دست آمد حاکی از آن است که ۳ تا ۵ درجه دمای هوا تا سال ۲۱۰۰ افزایش و ۱۰ درصد بارش‌ها در کشور کاهش می‌یابد.

**خشک شدن سفره‌های زیر زمینی

وی کاهش میزان برف را به دلیل افزایش دما را از دیگر داده‌های به دست آمده از این مطالعات ذکر کرد و یادآور شد: یکی از منابع تامین سفره‌های آب زیر زمینی بارش برف است و زمانی که میزان بارش برف کم شود منابع آب‌های زیر زمینی کم خواهد شد.

**افزایش تعداد خشکسالی‌ها

سرپرست گروه پژوهشی تغییر اقلیم مرکز ملی اقلیم شناسی خشکسالی با تاکید بر اینکه ۴ رویکرد در مطالعات خشکسالی مد نظر است، ادامه داد: خشکسالی از ۴ بعد هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی و اقتصادی – اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

وی خشکسالی هواشناسی را پیش بینی میزان بارش در یک سال دانست و اضافه کرد: در صورتی که با کاهش بارش مواجه باشیم خشکسالی داریم.

بابائیان ادامه داد: با ادامه حشکسالی‌ها تنش رطوبتی و نیاز آبی در محصولات زراعی را شاهد هستیم که در این صورت با خشکسالی کشاورزی مواجه می شویم در این حالت کاهش عملکرد محصولات زراعی را خواهیم داشت.

وی خشکسالی هیدرولوژی را مرحله سوم خشکسالی نام برد و در این باره توضیح داد: اگر این خشکسالی‌ها به مدت ۴ تا ۵ سال تداوم داشته باشد شاهد از بین رفتن سفره‌های آب زیر زمینی هستیم که به آن خشکسالی هیدرولوژی می‌گویند.

بابائیان یادآور شد: با تداوم کاهش بارش به ویژه بارش برف آب‌های زیر زمینی نیز کم می‌شوند در نتیجه باعث می‌شود تا آب مورد نیاز برای سفره‌های آب زیر زمینی تامین نشود از این رو خشکسالی هیدرولوژی رخ خواهد داد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۸
بق بقو

ساعت 9:20 دقیقه امروز هواپیمای مسیر تهران - طبس متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان‌ایر با حدود چهل سرنشین هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهرآباد یک موتور خود را از دست داد و در شمال جاده مخصوص کرج سقوط کرد.در این باره محمد ایلخانی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ساعت 9:20 دقیقه امروز هواپیمای مسیر تهران - طبس متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان‌ایر هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهرآباد یک موتور خود را از دست می‌دهد و در شمال جاده مخصوص کرج سقوط می‌کند.

 

وی ادامه داد: در این هواپیما گروه پروازی شامل دو نفر خلبان، دو نفر مهماندار، دو نفر گروه فنی و دو نفر گارد امنیت پرواز بوده است.

 

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: در این پرواز 34 مسافر بزرگسال، 3 نوزاد زیر دو سال و 3 کودک زیر 12 سال حضور داشتند.

 

ایلخانی بیان کرد: این هواپیما قطعاً سقوط داشته است و احتمال زنده ماندن مسافران آن کم است و شاید چندین نفر از این پرواز زنده مانده باشند.

رحمتی در مورد علت حادثه گفت: علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نشده است و امروز جلسه شورای مدیریت بحران تشکیل و علل حادثه را بررسی می‌کنند.


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۳
بق بقو

برای تعمیر دیگ بخار یک کشتی عظیم بخاری،از یک متخصص دعوت کردند.

وی پس از آن که به توضیحات مندس کشتی گوش دادوسولاتی از او کرد،به فسمت دیگ بخار رفت.نگاهی به لوله های پیچ در پیچ کرد و چند دققه به صدای دیگ بخار گوش دادو درنهایت،چکش کوچکی را برداشت و با آن ضربه ای ببه شیرقرمز رنگی زد...

ناگهان تمام موتور بخار کشتی به طور کامل به کار افتادو عیب آن بر طرف شد.آن متخصص هم پی کار خود رفت.

روزبعد که صاحب کشتی یک صورت  حساب هزار دلاری دریافت کرد ،متعجب شد و گفت که این متخصص بیش ازپانزده دقیقه در موتور خانه  کشتی  وقت صرف نکرده  است ،پس این صورت حساب هزار دلاری برای چیست!

آنگاه از او صورت ریزهزینه هارا خواست ومتخصص این صورت حساب را برایش فرستاد

بابت ضربه زدن چکش :0/5 دلار.

بابت دانستن محل ضربه :999/5 دلار!!!

نتیجه :

آنجه شمارا به نتیجه مطلوب می رساند،الزلما نه تلاش و فعالیت سخت و طاقت فرساست،بلکه آگاهی و اطلاع از چگونگی انجام دقیق و در ست کارهاست .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۲۶
بق بقو

عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد! 


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۲۲:۰۷
بق بقو

پسر جوانی به پیر مردی نزدیک شدچشم در چشمش دو خت به او گفت من می دانم که شما خیلی خیلی آدم عاقلی و موفقی هستید،دلم می خواهد راز زندگی را از زبان خود شما بشنوم.

پیر مرد نگاهی به پسر انداخت و جوابی دادمن سرد گرم زندگی را بسیا چشیده ام وبه این نتیجه رسیده ام که راز زندگی در چهار کلمه خلاصه می شود.

1-اولین کلمه (اندیشیدن) است یعنی همیشه به ارزش هایی فکر کن که دلت می خواهد زندگی ات را بر پایه آن بسازی.

2-دومین کلمه (باور داشتن)است یعنی وقتی همه آن ارزش ها را مشخص کردی،حالا خودت را باور کن.

3-سومین کلمه (در سر داشتن رویا)است یعنی رو یای رسیدن به خواسته هایت را در سر داشته باش.

4-چهارمین و آخرین کلمه (شهامت)است یعنی وقتی که خودت را باور کردی و به ار زش وجودی خودت کاملا پی بردی،حالا نوبت به آن می رسد که با شهامت هر چه تمام تر ،رو یا هایت را به واقعیت تبدیل کنی.

آن پیر مرد کسی جز(والت دیسنی)بنیان گذار بزرگ و موفق دیسنی لند نبود .

 

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۱۵
بق بقو

امید است با شرکت در راهپیمایی روز قدس از کشته شدن مردم بیگناه غزه جلو گیری کنیم!

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

                                                 (چارلز هانل)

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۲۹
بق بقو

امید به رحمت الهی یکی از اساسی ترین عوامل سعادت انسان است زیرا امید، سبب حرکت میگردد البته ذکر این نکته مهم است که امیدی در نظر قرآن مطلوب است که همواره لوازم و ضروریات دیگر هدف باشد.یعنی انسانی باید امید وار باشدکه پس از در نظر گرفتن مقصد،اسباب و وسایل مورد نیازبرای رسیدن به آن مقصد راتهیه کند.و در آن می زند ئ در آن بذر افشانی می کند و آن را به موقع آب می دهند و کاملا مراقب است که آفتی به محصول نرسد ودر این شرایط امید وار است که خداوند محصول خوبی به او بدهد.در مورد رسیدن به سعادت ابدی و رحمت بی پایان الهی نیز همین مطلب صادق است اگر کسی مقدمات سعادت را که ایمان به خدا وعمل صالح و تقوای الهی بدست آورد.در آن هنگام منتظر پاداش و رحمت الهی باشد،او امید وار حقیقی است.در غیر این صورت این جز فریب خیشتن چیزی نیست.چنان که این آیه نشان امید به رحمت خدا را ایمان به او و مهاجرت و جهاد در راه اوبیان می فرماید.

حضرت علی در این باره می فرماید

کسی که دل به اوید خدا بسته،امید او از رفتار و کردارش فهمیده می شود.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۲۲:۲۹
بق بقو