بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

 

 

 

صدا و شعر :حامد عسگری
۹۵/۰۷/۲۰
بق بقو