بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

من نمیدونم کی تموم میشه !

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵ ب.ظ

جا داره کلی کلمه نا آرام نصیب استاد مشاورم بکنم .

اعصاب منو داغون کرده با این جواب ندادَناش و نصف و نیم و جواب دادَناش .

فقط میگه با ایمیل در ارتباط باشیم خب اِی ... 

اح :(

۹۷/۰۵/۲۹
بق بقو